Een verkennend onderzoek

Zeist, maart 2016 – Een verkennend onderzoek door Daan Goppel (in opdracht van de SDSP) naar investerings- en ontwikkelingskansen in Papua Barat vanuit buitenlands perspectief. 

Het rapport schetst de dynamiek van de huidige veranderingen die Papua Barat doormaakt op sociaal-economisch gebied.

Rapport lezen?

Het rapport is voor een bijdrage van 15 euro in hard-copy te ontvangen – zo lang de voorraad strekt! Stuur een e-mail naar sdsp@planet.nl. Gratis downloaden kan ook, klik hier.

Toelichting

In het eerste deel wordt vanuit een historische achtergrondbeschrijving toegewerkt naar de huidige situatie en beschreven wat de grote veranderingen zijn en hoe zij werken.Vervolgens wordt onderzocht wat deze veranderingen betekenen voor de inheemse bevolking van Papua Barat. In het tweede deel wordt een meer encyclopedische beschrijving gegeven van Papua Barat en gekeken naar maatschappelijk verantwoorde investeringskansen voor buitenlandse bedrijven. De combinatie van zowel een ontwikkelingsperspectief als economisch perspectief op de situatie in Papua Barat maakt dit rapport interessant voor een breed publiek van lezers, van ontwikkelingswerker tot zakenman.

“Nieuwe gemeente zet in op duurzame stroomvoorziening.”
@Tambrauw

De Indonesische provincie Papua Barat kent een bewogen geschiedenis en een bijzondere positie binnen Indonesië. Papua Barat is een van de meest grondstofrijke provincies van het land, maar heeft een grote ontwikkelingsachterstand ten opzichte van de meeste andere Indonesische provincies. Daarnaast bestaat er een interne ontwikkelingstegenstelling tussen inheemse bewoners, de Papoea’s, en immigranten uit andere delen van Indonesië.

De laatste jaren is de ontwikkeling van Papua Barat in een stroomversnelling geraakt. Als gevolg van het verkrijgen van speciale autonomie (otonomi khusus) zijn aanzienlijke allocatiegelden vanuit Jakarta beschikbaar gekomen. Daarnaast zijn ook de buitenlandse investeringen gestegen. De Indonesische regering focust op de economische ontwikkeling van het gebied, hetgeen heeft geleid tot versnelde ontsluiting van deze voorheen moeilijk toegankelijke provincie. Als gevolg hiervan ontstaan zowel maatschappelijke ontwikkelingskansen voor de Papoea’s, als economische investeringskansen voor buitenlandse bedrijven.

“Verwaarloosde cacaoplantage wacht op investeerder”
@Ransiki

Op maatschappelijk vlak ligt de grootste uitdaging bij de incorporatie van inheemse Papoea’s in de moderne economie. Met name in de binnenlanden van Papua Barat is door decentralisatie van bestuur (pemekaran) en een uitbreidende economie dit thema actueel. Vanwege historische en culturele oorzaken heeft een aanzienlijk deel van de Papoea’s moeite zich economisch staande te houden en worden nieuwe kansen op economisch gebied met name vervuld door beter toegeruste Indonesische immigranten. In Papua Barat is zodoende een onevenwichtige arbeidsverdeling ontstaan waarbij commerciële ondernemingen voor het overgrote deel in handen zijn van immigranten. Voor Papoea’s leidt dit tot afhankelijkheid en ontstaat een risico op economische marginalisering.

Om een bijdrage te leveren aan de verbetering van deze situatie wordt een overzicht gegeven van de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Hiervoor wordt ingegaan op de specifieke geschiedenis van Papua Barat en de culturele achtergrond van inheemse Papoea’s. Onder andere ontoereikend onderwijs en culturele belemmeringen zijn hierbij van invloed. Aan hen die goed willen doen in Papua Barat, zij het een ontwikkelingsorganisatie, zij het een maatschappelijk verantwoord ondernemend buitenlands bedrijf, wordt de aanbeveling gedaan dit ontwikkelingsthema ter harte te nemen. Als voorbeeld voor een mogelijk maatschappelijk project is in dit rapport een eerste aanzet gegeven tot een speciaal onderwijsprogramma dat zich focust op het bekend maken van jonge Papoea’s met ondernemerschap.

Op economisch vlak zorgen met name infrastructurele verbeteringen in Papua Barat en de openheid ten opzichte van buitenlandse investeerders voor het ontstaan van economische kansen. Om een beeld te krijgen van de huidige staat van de provincie is een profielschets gemaakt van Papua Barat. Daarnaast zijn voor een perspectief op de toekomstige ontwikkelingen alle relevante Indonesische ontwikkelingsplannen betreffende het gebied samengevat en integraal opgenomen. Van een vijftal economische sectoren met investeringspotentie wordt een uitgebreider beeld geschetst, te weten; energie, tropische land- en tuinbouw, bosbouw, visserij en toerisme. Dit onderzoek dient als eerste verkenning van de situatie en de investeringsmogelijkheden in Papua Barat. Als aanzet tot verder onderzoek zijn een drietal concrete investeringsmogelijkheden onderscheiden. Deze betreffen visserij, cacao en hydro-elektrische energie.

Dit onderzoek verschaft aldus een inzicht in de sociaaleconomische situatie in Papua Barat anno 2015. De brede analyse van dit gebied en haar bewoners maakt dit rapport interessant voor een gevarieerd publiek van lezers. Partijen die een duurzame bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Papua Barat kunnen hieruit informatie putten voor de vorming van hun strategie.

Leestips

Voor maatschappelijke organisaties kan met name de analyse van de sociale ontwikkelingssituatie, zoals deze gegeven wordt in deel I, inzichtgevend zijn.

Buitenlandse bedrijven die geïnteresseerd zijn om op duurzame wijze te investeren, vinden in deel II een overzicht van enkele kansrijke investeringsgebieden en een eerste aanzet om invulling te geven aan het begrip duurzaamheid.

Voor de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP), die er naar streeft de nationale en regionale overheid, de Nederlandse ambassade in Jakarta en het Nederlandse bedrijfsleven een overkoepelend gebiedsontwikkelingsplan voor de provincie Papua Barat te laten opstellen, zijn beide delen van belang. In het bijzonder kan gewezen worden op hoofdstuk twee van deel II, waar alle relevante Indonesische ontwikkelingsplannen ten aanzien van Papua Barat zijn samengevat.

Recente berichten

EK voetbal 2024 in West-Papoea

EK voetbal 2024 in West-Papoea

Tijdens het EK voetbal 2024 kleuren in West-Papoea de straten oranje en overal wapperen Nederlandse vlaggen in de tropenzon. Wat is hier gaande? Daan gaat op onderzoek uit!

Lees meer
Eerste bomen voedselbos Villanova de grond in

Eerste bomen voedselbos Villanova de grond in

OP het terrein van SMK Villanova in Manokwari, realiseert de SDSP i.s.m. The Tree Party en RVO Nederland een voedselbos van 3 hectare. Het doel is de school te versterken in zijn eigen voedselvoorziening onder het motto ‘ieder kind elke dag een stuk vers fruit’.

Lees meer
Aftrap voedselbos Villanova

Aftrap voedselbos Villanova

OP het terrein van SMK Villanova in Manokwari, realiseert de SDSP i.s.m. The Tree Party en RVO Nederland een voedselbos van 3 hectare. Het doel is de school te versterken in zijn eigen voedselvoorziening onder het motto ‘ieder kind elke dag een stuk vers fruit’.

Lees meer