Resultaten Moeder- en Kindzorgproject Midden Vogelkop

Tijdens de aanwezigheid van de SDSP in dorpen rondom Senopi is het aantal overleden kinderen sterk gedaald, zoals blijkt uit het Onderzoek kindersterfte 2008-2010. Er zijn verbeteringen opgetreden t.a.v. samenwerking, water- en elektra-voorzieningen, het houden van groot- en kleinvee, landbouw en duurzaam toerisme en nog veel meer.

Een overzicht van de resultaten

Kindersterfte en immunisatie

Tijdens de aanwezigheid van de SDSP in dorpen rondom Senopi is het aantal overleden kinderen sterk gedaald, zoals blijkt uit het Onderzoek kindersterfte 2008-2010.

De oorzaak van deze daling ligt in:

  • het opknappen van de aanwezige medische faciliteiten;
  • capaciteitsopbouw, waaronder medische opleidingen;
  • de beschikbaarheid van voldoende medicijnen;
  • voorlichtingscampagnes aan mensen in het binnenland over HIV-Aids, hygiëne, malaria en voeding.

Gedurende de periode dat de SDSP aanwezig was in de regio, zijn er muskietennetten uitgedeeld aan de zwangere vrouwen en vond er maandelijks posyandu spreekuur (een soort consultatiebureau) plaats in de dorpen Senopi, Asiti, Arapi en Aprawi. De groei van kinderen wordt gemonitord, advies wordt gegeven en eventuele benodigde middelen verstrekt zoals melk, vitaminen en pap worden verstrekt. Ook worden de kinderen ingeënt, mits er voldoende en gekoelde vaccins beschikbaar zijn. Het immunisatie programma werd in toenemende mate (zo’n 160 kinderen) bezocht.

Monitoring

Vanwege het gebruik van door de SDSP verstrekte materialen (zoals bijvoorbeeld borstpompen, echoapparatuur, stethoscopen en een HB-meter) is de zorg voor en monitoring van zwangere vrouwen en jonge moeders uitgebreid en verbeterd. Zo worden bijvoorbeeld anemie en vitaminetekorten nu in een vroeger stadium geconstateerd en dus eerder behandeld.

Een team van de Dinas Kesehatan (gezondheidsdienst), die voor het eerst in september 2009 kwam kijken in Senopi, heeft geconcludeerd dat na verloop van tijd de gezondheid van de kinderen in Senopi, tot hun verrassing, veel beter is dan de gezondheid van de kinderen in andere dorpen in het binnenland.

Aangezien zowel medicijnen als elektra niet vanzelfsprekend beschikbaar zijn, kan de kindersterfte in dit gebied zeker nog verder teruggedrongen worden.

Er is 1 verloskundige structureel werkzaam vanuit de kliniek in Senopi. Zij wordt waar nodig ondersteund door verplegers uit het naastgelegen district Kebar en door de lokale verpleger uit Senopi.

Regionale inzet

Het geven van hulp houdt ook in dat met beperkte middelen keuzes moeten worden gemaakt. In verschillende dorpen in het naastgelegen district Kebar, wordt bijvoorbeeld nog niet gevaccineerd. Daardoor sterven daar relatief veel kinderen; berichten die ook in Senopi doordringen. Er is daarom in de loop van 2010 gestart met extra posyandu spreekuren en immunisaties in de dorpen Apoki en Akmuri.
Ook is de verloskundige uit Senopi met projectmiddelen in de gelegenheid gesteld haar werkgebied uit te breiden naar dit district. Het feit dat zij haar aandacht moet verdelen en bovendien in Kebar niet dezelfde faciliteiten heeft als in Senopi, maakt haar werk extra pittig. Ondersteuning zal daarom ook op dit vlak nodig zijn om het niveau van de bereikte resultaten te behouden en te kunnen verspreiden. 

Bruggen slaan met andere ziekenhuizen

Er is een overeenkomst gesloten met het Missieziekenhuis Santa Monica en de Dinas Kesehatan (Gezondheidsdienst) in Manokwari. Ze willen volledig meewerken met de SDSP projecten, en steunen de SDSP hierin met gratis medicijnen, gratis operaties en spreekuren. Samen met het Santa Monica ziekenhuis is in de periode 2009-2011 een HIV-AIDS programma gestart.

Nadat de SDSP-vrijwilligers in 2011 hun werk hebben overgedragen aan het lokale team, bleek het lastig te om de logistieke lijnen te handhaven. Verdere capaciteitsopbouw om dit programma lokaal te kunnen coördineren, blijkt dan ook nodig.

De SDSP stuurt wel regelmatig vrijwilligers uit Nederland langs om te ondersteunen in het binnenland. Deze kortere bezoeken kunnen de continue aanwezigheid van vrijwilligers echter niet helemaal compenseren. 

Water

In de dorpen Senopi, Asiti, Arapi en Aikapes zijn in totaal 6 waterputten geslagen, waarvan 1 grote regenwatertank. In het dorp Aprawi is daarnaast een oude, niet functionerende waterput gerehabiliteerd.

De putten zijn opgemetseld en voorzien van een goede afdekplaat, waardoor er geen vuil in de put terecht kan komen. Ook zijn alle putten, behalve die in Aprawi, voorzien van een generator, pompsysteem, een watertoren met tank en een wasplaats met kranen. Bij de polikliniek is een werkend regenwatersysteem gemaakt door middel van een grote watertank, waardoor er altijd schoon drinkwater is.

Tevens is een link gelegd met Planet Water Foundation voor de levering van een zuiveringsinstallatie, die recentelijk gratis is geleverd en geplaatst in Ayawasi.

Koeien

Er is gewerkt aan de afrastering van een groot stuk grond waar de koeien kunnen verblijven. Op dit moment is het aantal koeien gegroeid van 8 naar zo’n 20 koeien. Het is belangrijk dat de mensen in Senopi leren hoe ze koeien moeten verzorgen. De SDSP zoekt de benodigde kennis in Nederland zodat deze kennis overgedragen kan worden op de lokale bevolking. Door de aanschaf van een 10.000 kVa-generator is de elektriciteitsvoorziening dusdanig verbeterd dan in Senopi enkele vriezers zijn aangeschaft om het vlees van de varkens en koeien op te kunnen slaan voor de verkoop.

Varkensstal

Voor het houden van varkens is een ruime stal gebouwd, hetgeen voor de lokale bevolking een unicum is. Normaal gesproken scharrelen de varkens overal rond en verdwijnen ze soms in het bos. Er zijn 10 varkens aangeschaft, en er zijn inmiddels al biggetjes. Door een goede verzorging komen er ook jongen, waardoor er op termijn van een jaar wel 30 varkens worden verwacht. In een aparte tuin wordt extra voer verbouwd voor deze varkens. De varkens kunnen verkocht worden, en dat levert weer inkomsten op.

Kippen

Twee gezinnen hebben van de SDSP hulp gehad bij het opzetten van een eigen kippenhok. Zij hebben kippen verkocht en kunnen er dus deels van leven. Ook een coöperatie in het naburige dorp Arapi heeft een kippenhok met SDSP middelen kunnen bouwen.Het project heeft nu vijftig kippen. Ook hier is het leren om kippen te verzorgen een grote stap vooruit. De eieren worden sinds kort ingezameld en de kippen worden verkocht. Uiteindelijk zal er plaats zijn voor ongeveer 100 kippen.

Cacao

De SDSP heeft in 2009 de investeringskosten gefinancierd voor een cacaotuin. Na ruim drie maanden kon de eerste bescheiden oogst verkocht worden. vanaf dat moment konden de exploitatiekosten uit de inkomsten van verkoop gedekt worden. Met de opbrengsten zijn de salarissen betaald voor de mensen die werkzaam zijn in de cacaotuin. Daarnaast is zo’n 5 miljoen Rupiah (500 euro) gedurende drie jaar rechtstreeks terug in de projectkas gevloeid. Sinds 2011 verloopt dit project zelfstandig en is de tuin vergroot. Mensen uit andere dorpen hebben gezien wat cacao kan opbrengen en planten nu zelf ook cacao.

Groentetuinen

De groentetuinen zijn in eerste instantie voor de lokale bevolking zelf, en niet voor de verkoop. Het voorziet in een gezonde variatie van gewassen. De verkoop op de markt in Manokwari komt langzaam op gang. Dat is best lastig: soms wordt de oogst opgegeten door nog loslopende varkens, soms is de weg onbegaanbaar door aanhoudende regen en een andere keer zijn de prijzen op de markt erg laag. Het team van de SDSP verspreidt zaden, en ongeveer 12 mensen hebben in hun eigen tuin groenten geplant. Vier mensen werken regelmatig in de tuin om te stekken en de tuinen bij te houden. Een goed hek van ijzerhout dient om de groente te beschermen tegen loslopende koeien en varkens.
De SDSP koopt ook rica (pepertjes), tomaat, courgette, pinda’s, boontjes en groene erwten op om op de markt te kunnen afzetten. Vrouwen afkomstig uit Senopi maar woonachtig in de stad hebben ze verkocht en kregen 10 procent van de opbrengst. De rest van de opbrengsten vloeit terug in de projectkas.

Met een grote supermarkt in Manokwari bestaat de afspraak dat zij elke maand de pinda’s uit Senopi afnemen tegen een gunstige prijs. Door landbouwtechnieken toe te passen voor gewassen die door plaatselijke bevolking goed beheerst wordt, zoals kasbi-teelt, maïs en kladi, zijn er inmiddels redelijk volle tuinen. Daarmee kan het vee worden gevoed en met de opbrengst van het vee kunnen dan weer mensen worden betaald die in de groentetuinen werkzaam zijn.

Visvijvers

Op het terrein van de pastorie in Senopi zijn 2 visvijvers aangelegd. Deze functioneren als praktijkvoorbeeld voor de lokale bewoners. Boven 1 van de vijvers is een extra kippenhok gebouwd; de uitwerpselen van de kippen vormen een voedzame maaltijd voor de vissen.

Noodhulp

De SDSP is de enige organisatie die in het binnenland van Papua gestationeerd is. Na de hevige aardbevingen in januari 2009 heeft de SDSP gezorgd voor voldoende medicijnen, tenten, voedsel en medische hulp in de plaatsen Myah, Kebar, Senopi en Asiti.

Er is een artikel over de hulp van de SDSP na de aarbevingen verschenen in Tijdschrift Archipel.

Na de aardbevingen heeft de SDSP de herbouw van vier kerken in Kebar en Senopi ondersteund, waaronder de Jemaat kerk in Asiti.

Capaciteitsopbouw

De SDSP geeft advies hoe de lokale bewoners zich kunnen opstellen ten opzichte van grote organisaties die gebruik willen maken van hun land. Vanwege het ingewikkelde traditioneel geregelde landrechtensysteem, blijft het – onder andere in Senopi – onduidelijk welke familie welke grond in bezit heeft. De SDSP richt zich op het faciliteren van de komst van lokale specialisten – op het gebied van grondrechten en het verstrekken van concessies aan grote exploiteurs – die de bevolking kunnen voorlichten en adviseren.

Een groep van 13 gemotiveerde vrouwen en 2 enthousiaste mannen hebben de kadertraining Dalam Usaha Perbaikan Gizi Keluarga met goed gevolg afgerond. Dit is een officiële overheidstraining die we enigszins aangepast hebben aangeboden.

Vrouwengroepen

Vrouwen hebben zich in groepen gevormd om handwerkartikelen te maken voor de verkoop. Hiermee verdienen ze een beetje inkomen en daarnaast is er met de opbrengsten uit verkoop aan toeristen een naaimachine aangeschaft die in gebruik is genomen. Ook heeft de vrouw van het districtshoofd een trapnaaimachine beschikbaar gesteld in de ruimte voor de vrouwengroep (die nu tijdelijk in de pastorie is gevestigd). Diverse vrouwen verstellen nu hun kleding op de naaimachine, andere vrouwen leren naaien. De activiteiten van de vrouwengroep lopen nog steeds door, maar o.a. de logistieke coördinatie blijft een aandachtspunt. Er zijn momenteel (2013) dan ook plannen om deze vrouwengroepen een nieuwe impuls te geven door ook vrouwen uit de stad te betrekken bij de activiteiten. Lees hier meer over deze plannen.

Ecotoerisme

Er is een logement ingericht voor toeristen in de pastorie en komen er op die manier gelden binnen uit toerisme. Ook zijn er een aantal geslaagde tours geweest en de service gaat iets vooruit. Verder blijft toerisme in een nieuw gebied een zeer moeilijk proces. De Papoea’s en de westerse toerist moeten zich steeds opnieuw tot elkaar verhouden. Jaloezie van mensen die nog geen graantje hebben meegepikt, maakt het vooral moeilijk. Paradijsvogels worden helaas nog steeds afgeschoten, het is niet 1-2-3 gebeurd met zo’n lange traditie. Langzaam maar zeker echter wordt de groep lokale mensen die de kansen die eco-toerisme biedt begrijpen, steeds groter. Het geld van het logement wordt vooral besteed aan salarissen (4 tot 6 gezinnen vergaren zo per maand een aardig inkomen) en komt verder ten goede aan de algemene projectpot.

Electra

In 2011 is er in het district Senopi gestart met de aanleg van elektriciteit  Dit is een gezamenlijk initiatief van het project en de overheid. Drie generatoren worden aangesloten met overheidsfaciliteiten. Deze generatoren heeft de bevolking bij elkaar heeft verdiend met werken voor de gemeenschap: “Zweet voor verlichting” is hierbij het credo. Zo is het vliegveld en de gehele missiegrond omheind en zijn er nieuwe gemeenschappelijke tuinen aangelegd. De bevolking werkte op deze manier samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Projecten

De door de SDSP ondersteunde projecten komen voort uit lokale initiatieven. Uitgangspunt is dat de Papoea’s zelf met ideeën en voorstellen komen en geen projecten opgelegd krijgen. Aan nieuwe projecten stelt de SDSP dan ook belangrijke criteria.

Vrijwilligers helpen de lokale bevolking bij de realisering van de projecten. Hulp wordt gevraagd bij overheden, ontwikkelingsorganisaties, maatschappelijke organisaties, particulieren en bedrijven. Voor de uitvoering van projecten is de SDSP afhankelijk van donaties.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Integrale aanpak

Als SDSP werken we al vanaf het begin van ons bestaan aan de uitwerking van de visie dat investeren in West-Papoea het beste kan door het mede helpen opzetten van duurzame, economische initiatieven, samen met de lokale bevolking en de lokale overheid, en met steun van adviesbureaus, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid. Aandacht voor de natuur en de bewoners – en gebruik maken van de vele natuurlijke hulpbronnen die West- Papoea rijk is.

Lees meer

Bekijk onze publicaties

 

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Jaarverslag SDSP 2016

Jaarverslag SDSP 2016

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

Paradijsvogels bedreigd

Paradijsvogels bedreigd

Social investment opportunities in the cocoa sector

Social investment opportunities in the cocoa sector

Particuliere hulp Papua werkt

Particuliere hulp Papua werkt

Pushed to the margins – master thesis

Pushed to the margins – master thesis

Jaarverslag SDSP 2015

Jaarverslag SDSP 2015

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

De Vogelkop helpen voor het te laat is

De Vogelkop helpen voor het te laat is

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jaarverslag SDSP 2014

Jaarverslag SDSP 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Vrijwilligers bieden Papua hoop

Vrijwilligers bieden Papua hoop

OneWorld Magazine – juni 2014

OneWorld Magazine – juni 2014

Jaarverslag SDSP 2013

Jaarverslag SDSP 2013

Nieuwsbrief – Mei 2014

Nieuwsbrief – Mei 2014

Presentatie over The First Step afvalproject

Presentatie over The First Step afvalproject

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Jaarverslag SDSP 2012

Jaarverslag SDSP 2012

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Achtentachtig prachtige vissen

Achtentachtig prachtige vissen

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

West-Papoea alert

West-Papoea alert

Jaarverslag SDSP 2011

Jaarverslag SDSP 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Jaarverslag SDSP 2010

Jaarverslag SDSP 2010

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Jaarverslagen t/m 2009

Jaarverslagen t/m 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Intentieverklaring Papoea organisaties

Intentieverklaring Papoea organisaties

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Niet betaalde pensioenen

Niet betaalde pensioenen

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Eco-toerisme Manokwari

Eco-toerisme Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari