In liefdevolle herinnering

Op 8 mei 2023, bereikte ons het droevige nieuws dat Pater Ton Tromp op 78-jarige leeftijd is overleden in zijn geliefde West-Papoea. We zijn aangeslagen en tegelijkertijd vervuld van dankbaarheid. Dankbaarheid voor wat hij betekend heeft voor de SDSP en voor ons als ‘SDSP’ers’, maar vooral voor de enorme en positieve impact die hij heeft gehad op het leven van al die Papoea’s in de Vogelkop…

SDSP’er van het eerste uur

Ton was er vanaf het eerste uur bij, bij de SDSP. Door hem kwamen we op ons eerste project en zelfs al voor de SDSP officieel opgericht was, hadden we een stevige band opgebouwd met hem. In al die jaren dat de SDSP bestaat, is hij terplekke onze steun en toeverlaat geweest. Altijd bereid met ons mee te denken en ons mee te nemen in wat er in Papoea speelt, in hoe de verhoudingen liggen en over wat wijsheid is. En wat niet… 😉 Hiermee is hij niet alleen van onschatbare waarde geweest voor het welslagen van veel SDSP projecten, maar ook voor de veiligheid en het welbevinden van onze vrijwilligers ter plekke.

Wie kende hem niet?

Veel SDSP vrijwilligers hebben bij Ton thuis – waar dit huis op dat moment ook was – kunnen genieten van een stevige mok kopi tubruk. Oké, soms gewoon een goed glas bier. En later op de avond een glas whiskey. We luisterden naar zijn geweldige verhalen vol humor, toch ook nuchter en tegelijkertijd vol van de energie die hij zijn hele volwassen leven heeft ingezet ten behoeve van de Papoea’s. Iedereen, van Manokwari tot Sorong en in de wijde omtrek, kende Pater Ton en Pater Ton kende werkelijk iedereen. Hoeveel kinderen kende hij niet al vanaf de geboorte of doop? Vanuit de jongens- en meisjeshuizen, de scholen, vanuit de kerk of gewoon in de stad?

Onderwijs voor iedereen

Ton was ondermeer pastoor in de Agustinus Brawijaya kerk te Manokwari, bouwde scholen in Aimas (Sorong), richtte de Vilanova High School op in Susweni (Manokwari) en bouwde enkele jaren geleden de Vilanova Junior High School in Maripi. Allemaal scholen die hoogwaardig onderwijs leverden aan Papoea-kinderen die soms van heinde en verre naar zijn school kwamen. Onderwijs dat, zoals Ton dat verwoordde, een aanvulling was op het echte karakteronderwijs dat binnen de familie plaatsvond. “Als het niet klopt in de familie, kan de school niet veel doen’. Daarmee onderschatte hij wellicht wel de impact van ‘zijn’ onderwijs: de kinderen van toen zijn immers de ouders van nu. En zo werkt die stevige onderwijsbasis van Ton nog generaties door, daar zijn wij van overtuigd.

Schoon water, duurzaam toerisme, gezondheid & natuur

Naast het onderwijs ondersteunde Ton de SDSP en lokale bevolking ook bij de bouw van schoonwatervoorzieningen en de ontwikkeling van eco-toeristische voorzieningen in o.a. Indibo, Malagufuk, Tanah Rubuh en Akmuri. Met zijn steun aan het SDSP Moeder-en-Kindzorgprogramma in de regio Senopi/Kebar heeft hij daarnaast mede bijgedragen aan een terugloop in de kindersterfte in het binnenland van de Vogelkop. Ook voor de natuur had pater Tromp oog: zo waren we net vol enthousiasme aan het praten over een boomplantprogramma in Susweni.

Wij kunnen niet anders zeggen dan dat het een eer was om hem te hebben mogen kennen. Wat een verlies voor Papoea…

Op 10 mei 2023 is Ton begraven op het Kompleks Biara OSA Maripi bij Manokwari.

Lieve Ton, selamat jalan en rust in vrede 🙏

Bestuur, kerngroep & vrijwilligers van de SDSP

showing how the Water pan feeds the water tanks in the food forest in Sawinggrai. The roof of the Garden house is also plumbed to the Tanks
The Living fence after two years is stronger than ever where a wooden fence would need replacing
The Vines of both Passionfruit and Sacha inchi, a nutritious nut, intertwine through the living fence

In loving memory

On May 8, 2023, we received the sad news that Father Ton Tromp has passed away at the age of 78 in his beloved West Papua. We are sad and filled with gratitude at the same time. Gratitude for what he means to the SDSP and to us as SDSP members, but especially for the enormous and positive impact he had on the lives of all those Papua’s in the Bird’s Head…

SDSP supporter from the start

Ton was there when the SDSP started. With his help we started our first programme and even before SDSP was officially established, we had formed a strong bond with him. In all the years that the SDSP has existed, he has been our support and reliant steady person on the spot. Always willing to think along with us and enlighten us in what’s happening in Papua, explaining connections and advising on what’s wiso to do. And what not… 😉 With this, he has not only been invaluable for the success of many SDSP projects, but also for the safety and well-being of our volunteers on site.

Who didn’t know him?

Many SDSP volunteers were welcome at Ton’s home – wherever this home was at the time – to enjoy a hefty mug of kopi tubruk. Okay, sometimes just a good glass of beer. And later in the evening a glass of whiskey. We listened to his wonderful stories full of humor, yet unpretentious and at the same time full of the energy he has devoted his entire adult life for the benefit of the Papuans. Everyone from Manokwari to Sorong and beyond knew Pater Ton and Pater Ton truly knew everyone. How many children did he not know from birth or baptism? All these kids from the boys and girls homes, the schools, from the church or just the kids in town?

Education for everyone

Ton was among others a pastor at the Agustinus Brawijaya church in Manokwari, built schools in Aimas (Sorong), founded Vilanova High School in Susweni (Manokwari) and built Vilanova Junior High School in Maripi a few years ago. These are all schools that delivered high quality education to Papuan children who sometimes came from far and wide to come to his school. Education that, as Ton put it, supplemented the real character education that took place within the family. “If it doesn’t work in the family, the school can’t do much.” By doing so, he perhaps underestimated the impact of “his” education: after all, the children from yesterday are the parents of today. And so the solid educational foundation that Ton laid, will work for generations to come. We are convinced it will.

Clean water, sustainable tourism, health & nature

Besides education, Ton also supported SDSP and local people in building clean water facilities and the development of eco-tourism facilities in Indibo, Malagufuk, Tanah Rubuh and Akmuri among others. With his support of the SDSP Mother and Child Care Program in the Senopi / Kebar region, he has also contributed to a decline in child mortality in the interior of the Vogelkop. Father Tromp also had an eye for nature: we were just beginning to talk about a tree planting program in Susweni.
We don’t have words enough to describe what he meant to us. It truly was an honor to have known him. What a loss for Papua…

Ton was buried on the 10th of May 2023 on his beloved grounds of the Kompleks Biara OSA, Maripi near Manokwari.

Dear Ton, selamat jalan and rest in peace 🙏

SDSP board, core group & volunteers

Dalam memori penuh kasih

Ditanggal 8 Mei 2023, kami menerima kabar duka bahwa Pastor Ton Tromp telah berpulang ke Rahmatullah pada usia 78 tahun di tanah Papua tercinta. Kami sedih dan dipenuhi dengan rasa syukur pada saat yang sama. Terima kasih atas apa yang beliau berikan kepada SDSP dan kepada kami sebagai anggota SDSP, tetapi terutama atas dampak positif yang sangat besar yang beliau berikan kepada kehidupan semua orang Papua di Kepala Burung…

Oendukung SDSP sejak awal

Ton ada di sana ketika SDSP dimulai. Dengan bantuannya, kami memulai program pertama kami dan bahkan sebelum SDSP secara resmi didirikan, kami telah menjalin hubungan yang kuat dengannya. Selama bertahun-tahun SDSP berdiri, dia telah menjadi pendukung dan orang yang dapat diandalkan di tempat. Selalu bersedia untuk berpikir bersama kami dan memberikan pencerahan kepada kami tentang apa yang terjadi di Papua, menjelaskan hubungan dan memberikan saran tentang apa yang harus dilakukan. Dengan ini, dia tidak hanya sangat berharga bagi keberhasilan banyak proyek SDSP, tetapi juga bagi keselamatan dan kesejahteraan para relawan kami di lapangan.

Semua orang mengenalnya

Banyak relawan SDSP yang datang ke rumah Ton – di mana pun rumahnya saat itu – untuk menikmati segelas kopi tubruk. Oke, kadang juga segelas bir. Dan di malam hari segelas wiski. Kami mendengarkan kisah-kisahnya yang luar biasa, penuh humor, namun bersahaja dan pada saat yang sama penuh dengan energi yang telah ia curahkan selama masa dewasanya untuk kepentingan masyarakat Papua. Semua orang dari Manokwari hingga Sorong dan sekitarnya mengenal Pater Ton dan Pater Ton benar-benar mengenal semua orang. Berapa banyak anak yang tidak dikenalnya sejak lahir atau dibaptis? Semua anak-anak dari panti asuhan, sekolah, gereja atau hanya anak-anak di kota?

Pendidikan untuk semua

Ton antara lain menjadi pendeta di gereja Agustinus Brawijaya di Manokwari, membangun sekolah di Aimas (Sorong), mendirikan SMA Vilanova di Susweni (Manokwari), dan membangun SMP Vilanova di Maripi beberapa tahun yang lalu. Semua sekolah ini memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada anak-anak Papua yang terkadang datang dari jauh untuk bersekolah di sekolahnya. Pendidikan yang, seperti yang dikatakan Ton, melengkapi pendidikan karakter yang sesungguhnya yang terjadi di dalam keluarga. “Jika tidak berhasil di keluarga, sekolah tidak bisa berbuat banyak.” Dengan melakukan hal itu, ia mungkin meremehkan dampak dari pendidikan “miliknya”: bagaimanapun juga, anak-anak di masa lalu adalah orang tua di masa kini. Maka fondasi pendidikan yang kokoh yang diletakkan Ton, akan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Kami yakin itu akan terjadi.

Air bersih, pariwisata berkelanjutan, kesehatan dan alam

Selain pendidikan, Ton juga mendukung SDSP dan masyarakat setempat dalam membangun fasilitas air bersih dan pengembangan fasilitas ekowisata di Indibo, Malagufuk, Tanah Rubuh, dan Akmuri. Dengan dukungannya pada Program Perawatan Ibu dan Anak SDSP di wilayah Senopi / Kebar, ia juga berkontribusi pada penurunan angka kematian anak di pedalaman Vogelkop. Pastor Tromp juga memiliki kepedulian terhadap alam: kami baru saja mulai membicarakan program penanaman pohon di Susweni.

Kami tidak memiliki kata-kata yang cukup untuk menggambarkan apa yang dia maksudkan bagi kami.
Sungguh suatu kehormatan bisa mengenalnya.
Sungguh sebuah kehilangan bagi Papua…

Ditanggal 10 Mei 2023 Ton dimakamkan di tanah kesayangannya di Kompleks Biara OSA Maripi di dekat Manokwari.

Ton yang terhormat, selamat jalan dan beristirahatlah dengan tenang 🙏

Pengurus SDSP, kelompok inti & relawan

Recente berichten

EK voetbal 2024 in West-Papoea

EK voetbal 2024 in West-Papoea

Tijdens het EK voetbal 2024 kleuren in West-Papoea de straten oranje en overal wapperen Nederlandse vlaggen in de tropenzon. Wat is hier gaande? Daan gaat op onderzoek uit!

Lees meer
Eerste bomen voedselbos Villanova de grond in

Eerste bomen voedselbos Villanova de grond in

OP het terrein van SMK Villanova in Manokwari, realiseert de SDSP i.s.m. The Tree Party en RVO Nederland een voedselbos van 3 hectare. Het doel is de school te versterken in zijn eigen voedselvoorziening onder het motto ‘ieder kind elke dag een stuk vers fruit’.

Lees meer
Aftrap voedselbos Villanova

Aftrap voedselbos Villanova

OP het terrein van SMK Villanova in Manokwari, realiseert de SDSP i.s.m. The Tree Party en RVO Nederland een voedselbos van 3 hectare. Het doel is de school te versterken in zijn eigen voedselvoorziening onder het motto ‘ieder kind elke dag een stuk vers fruit’.

Lees meer